BESTUURSFUNCTIES e.d. (heden en verleden),
mr J.J.Lambeck, Oosterwijtwerd: www.wijtwerderheerd.nl

In mijn jeugd:
a. Bestuurslid schoolbestuur Dr. Aletta Jacobs Lyceum (toen Sappemeer) en schoolsportcommissaris.
Jeugdtrainer en bestuurslid voetbalvereniging : De Wilper Boys.


In de gemeente Bellingwedde - ik woonde toen in Winschoten/Blijham/Wedde - hield ik mij, buiten mijn beroep als kandidaat - notaris in Winschoten, met het volgende bezig (elke functie enkele of meerdere jaren):
a. secretaris van de Winschoter Sportraad (overkoepelend orgaan voor alle sportverenigingen); en plaatsvervangend voorzitter (veel toespraken in het openbaar);
b. raadslid PvdA (1974 — 1978), gemeente Bellingwedde, met specialisaties: onderwijs, welzijn, maatschappelijk werk, sociale wetgeving, cultuur, monumentenbeleid en recreatie; kon wethouder worden, maar dat was toen in deeltijd en heb daarom gekozen voor mijn beroep;
c. lid Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap Oost - Groningen, openbaar lichaam in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, die de recreatiebelangen behartigde voor alle Oost - Groninger gemeenten:
d. lid Algemeen Bestuur van de Streekraad Oost - Groningen, openbaar lichaam in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, die de gemeenschappelijke belangen op de overige terreinen behartig(t)de voor alle Oost - Groninger gemeenten;
e. secretaris van de Commissie van Toezicht van de gevangenis “Noorderschans” in Winschoten (bestaat niet meer), waar (zeer) langgestrafte gevangenen zaten met afwijkende problematieken, b.v. Dr O., en lid van de beklagcommissie van die gevangenis;
f. bestuurslid Stichting Vesting Oudeschans (1978) en vanaf 1979 tot 1992 en vanaf 2002 tot 2005, voorzitter; dit is de gemeenschapsfunctie die mij het meest heeft aangesproken, omdat ik er met behulp van overige bestuursleden en overheden daadwerkelijk voor een groot deel toe heb kunnen bijdragen dat Oudeschans
middels gelden verkregen van de Herinrichting van Oost - Groningen en de Drents - Groningse Veenkoloniën (door mijn toedoen werd Oudeschans daarin opgenomen met behulp van Jan Beijert, die toen voorzitter van de Herinrichting was) en de gemeente Bellingwedde gerestaureerd kon worden en nu als gerestaureerde vestingplaats weer volop mee kan in de vaart der volkeren; onder mijn leiding zijn ondermeer vele verpauperde huizen aangekocht, gerestaureerd en weer verkocht;zo hebben wij voorkomen dat Oudeschans, dat op de nominatie stond afgebroken te worden, van de aardbodem verdween; veel openbare toespraken;
g. voorzitter (en oprichter) van de Activiteitencommissie van de Stichting Vesting Oudeschans; de Commissie die nog altijd de zeer bekende zondagochtendconcerten organiseert én de dorpsmarkten; veel openbare toespraken;
h.mede - oprichter van het prachtige Museum in Oudeschans en voorzitter van de Museumcommissie; i. mede - oprichter en voorzitter van de Tennisvereniging “Wedde” in Wedde; openbare toespraken;
j. lid subcommissie Centrale Standplaatsen Commissie Notariaat: adviseerde over notarisbenoemingen;
k. lid Commissie Post - Academisch Onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen: bereidde postdoctorale cursussen voor:
l. bestuurslid, later voorzitter, Stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Oost - Groningen in Winschoten; openbare toespraken;
m. Commissaris Tennishal B.V. Winschoten te Winschoten: tennissen voor iedereen!
n. adviseur Buro voor Rechtshulp in Groningen; geven van adviezen op het gebied van het burgerlijk - privaatrecht, o.a. huurzaken en erfrechtelijke kwesties;
o. penningmeester en secretaris Serviceclub “Round Table” in Winschoten en Appingedam;

In Delfzijl en omgeving hield ik mij, buiten mijn zeer drukke werkkring, als notaris, gestopt in 2001, met het volgende bezig (elke functie enkele of meerdere jaren):
a. bestuurslid van de Koninklijke Zeil - en Roeivereniging “Neptunus”, organisator van de alom bekende Pinksterfeesten;
b. bestuurslid Luusteroarsverainen Radio - TV Noord;
c. lid bestuur Omroepstichting RTV Noord;
d. lid Medezeggenschapsraad Rijks Scholen Gemeenschap Ommelander College in Appingedam;
e. mede - oprichter en bestuurslid Business Club Delfzijl; we bouwden en financierden een eigen clubgebouw op de terreinen van de voetbalclub “Neptunia” in Delfzijl;
f. initiatiefnemer en lid Werkgroep “Wereldbeeld” in Delfzijl; een in Delfzijl staand standbeeld van de kunstenares Toos Hagenaars uit Winschoten, dat protesteert tegen honger, ellende en bewapening in de wereld;
g. mede - initiatiefnemer en lid Comité Kunstmonument Ede Staal; ik was (ben) één van de twee goede vrienden van Ede en heb mij er daarom voor ingezet, samen met anderen, dit monument van kunstenaar Chris Verbeek, op de dijk in Delfzijl, tot stand te brengen (kosten f.115.000,--) ter nagedachtenis aan deze legendarische zanger/tekstschrijver; ik heb het ook financieel, belangeloos, mogelijk gemaakt dat Ede zijn eerste LP, “Mien Toentje” kon uitbrengen; zijn tweede LP “As Vaaier Woorden” hebben we (voor zijn echtgenote) uitgebracht na zijn overlijden; de dubbel - CD “As t Boeten Störmt”en “Hear My Song”, 10 jaar na Ede’s overlijden, eveneens; ook was ik initiatiefnemer van “Ede Staal, Ede’s Toal, Zuzooien op zundagmörn” 24 schitterende verhaaltjes, eerst cassettes, later drie cd’s met een boekje; mijn echtgenote en ik verzorgden daarvan ook de verkoop, belangeloos; mede - initiatiefnemer en mede - uitgever van de biografie over Ede Staal, “Geef mie de nacht” ;
h. voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting “Oosterkim” in Vlagtwedde; nu gefuseerd met de woningstichtingen in Winschoten en Delfzijl, Acantus geheten; bij die fusie ben ik betrokken geweest, maar wegens verschil van inzicht met de rechtse directeuren Jo Hoefsloot en Harry Kremer (die er toen al over spraken Ganzedijk bewust te laten verpauperen en van de kaart te laten verdwijnen) ben ik opgestapt; woningstichtingen moeten zich bezighouden met de sociale huursector en niet met projectontwikkeling en allerlei andere wezensvreemde zaken; ik heb toen al de exorbitante salarissen en emolumenten aan de orde gesteld, tot woede van de directeuren; openbare toespraken;
i. bestuurslid Museum Stad Appingedam in Appingedam; verbouwd en gerestaureerd door Stichting Woonhuis- monument, waar voorzitter Mijnhard Scheers toen de lakens uitdeelde; omdat ik erachter kwam dat de man “sjoemelde”, heb ik aan het begin van zijn ondergang gestaan;
j. voorzitter Pieter Albert Koerts Stichting in Delfzijl en hoofdredacteur van het door de stichting uitgebrachte boek: “Pieter Albert Koerts, de Familie, de Bark en de Stichting”; openbare toespraken;
k. initiatiefnemer, medeschrijver en hoofdredacteur van het boek “Oudeschans”;
l. initiatiefnemer, hoofdredacteur en mede-uitgever van de biografie over Ede Staal: “Geef mie de Nacht”;
m. Ede Staal - kenner (was één van de beide vrienden van Ede): houd al jarenlang lezingen (avondvullend programma) over hem in geheel Noord - Nederland (nog steeds);
n. voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd; openbare toespraken;
o. voorzitter van het (nieuwe) Vestingmuseum in Oudeschans; openbare toespraken;
p. juridisch adviseur van het bestuur van het Natuurdorp Suyderoogh, nabij Lauwersoog, tijdens en na de realisatie van dit dorp;
q. lid Comité van Aanbeveling van de Tentoonstelling over het leven van Ede Staal: “Ode aan Ede” in Leens, Museumboerderij, waar in enkele maanden tijd 70.000 bezoekers zijn geweest;
r. spreker op begrafenissen en crematies (nog steeds);
s. onafhankelijk voorzitter van de Sociale Raad (A.B.W./W.W.B.) van de gemeente Delfzijl; t. voorzitter van de WMO-Adviesraad (in oprichting) van de gemeente Delfzijl;
u. bestuurslid VVV Ten Boer, Delfzijl, Appingedam.
v. mede - oprichter, bestuurslid en marktmeester Stichting Streekproducten Markten Ewsum; organiseert in de zomer en met Kerst meerdere - druk bezochte - markten; initiatiefneemster mijn echtgenote via Leader;
w. mede - oprichter en bestuurslid “Stichting Nijkaans Boerenploatsen”; wil (monumentale) boerderijen een herbestemming geven;
x. voorzitter en secretaris Actiegroep Ewsum Middelstum; wij hebben ervoor gezorgd dat de jongelui met een beperking van Werkpro Ewsum weer terug konden komen in het Theehuis van het Koetshuis Ewsum!; het bestuur van Ewsum (voorzitter burg. Rodenboog) wilde er een commerciële boel van maken: niet gelukt dus;
Thans bekleed ik nog de volgende functies:
a. voorzitter van de Stichting Bureau Groninger Taal en Cultuur te Groningen (Prof. Simon Reker);
b. secretaris Stichting Dorpshuis Accommodatie Oosterwijtwerd; “Paviljoen Veldzicht”;
c. organisator kunstexposities in Huisgalerie Schathuis Wijtwerder Heerd, Oosterwijtwerd en elders; in ons huis hangen meer dan 400 kunstwerken: kunstverzamelaar en kunstkenner.
f. houd lezingen over Ede Staal in het gehele Noorden;
g. notarieel adviseur (gratis notariële adviezen); www.wijtwerderheerd.nl
h. onafhankelijk, technisch, voorzitter van de Cliëntenraad van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum; moet ik nu opgeven i.v.m. mijn raadslidmaatschap;
i. mede exploitant van B. & B. Schathuis Wijtwerder Heerd, Dorpstraat 20, Oosterwijtwerd: www.wijtwerderheerd.nl;
j. mede - organisator, samen met mijn echtgenote, van meerdaagse, geheel verzorgde, fietstochten door de provincie Groningen: de Ommelander Boerderijen Fietstochten (met bagage - nabreng - service);
k. secretaris Galerie “De Noordelijke Kunsthof” in Appingedam; houdt (organiseert) exposities van voornamelijk (bekende) noordelijke kunstenaars;
l. raadslid gemeente Loppersum voor de plaatselijke politieke partij “LoppersumVooruit”;
m. voorzitter Raadscommissie gemeente Loppersum;
n. bestuurslid Algemeen Bestuur ISD (DAL — Gemeenten): Intergemeentelijke Sociale Dienst.

DIT WAS (IS) HET.

mr Jim J.Lambeck, Oosterwijtwerd.